(+34) 934 146 204

Àrees de pràctica

  Procesal

L’Àrea de Dret Processal d’Angles & Buxeda assessora els nostres clients en la prevenció i resolució de situacions que plantegin conflictes legals de naturalesa Mercantil i/o Civil. L’àmbit d’actuació de l’Àrea de Dret Processal  s’estén a tot el territori nacional i comprèn tant l’àmbit judicial, davant els Tribunals de l’Ordre Mercantil i Civil, en totes les seves instàncies, com l’extrajudicial, incloent els diversos Sistemes Alternatius de Resolució de Conflictes.

Amb l’objecte de mantenir el nivell d’excel·lència en l’assessorament legal, l’Àrea de Dret Processal estudia els elements fàctics i legals del fons de l’assumpte. l confecciona per a cada cas, una estratègia rigorosa atenent als paràmetres del nostre sistema normatiu processal. Aquesta actuació ens permet determinar la conveniència de negociar una solució o resolució extrajudicial al conflicte, o iniciar la via judicial. En ambdós casos es  maximitza la protecció i prevalença dels interesses del client.

 

Procesal
Procesal

L’experiència de més de trenta anys realitzant un estudi exhaustiu dels fets i de la normativa aplicable a cada conflicte, en el marc d’una estreta col·laboració amb els departaments de Dret Mercantil i/o Concursal és un actiu essencial per tractar adequadament els aspectes materials i formals del conflicte, que esdevenen fonamentals per complir amb l’objectiu d’oferir un assessorament de qualitat als nostres clients.

A títol merament d’estructuració, hem classificat les diverses accions que habitualment du a terme l’Àrea de Dret Processal en els següents apartats:

  1. Conflictes Contractuals i Societaris;
  2. Recuperacions
  3. Concursal: Defensa dels Interesos del Creditor
  4. SARC (ADRs): Sistemes Alternatius de Resolució de Conflictes.

CONFLICTES CONTRACTUALS I SOCIETARIS

Dintre l’àmbit de la contractació mercantil i civil, són nombrosos els incidents que sorgeixen  entre las partes. L’Àrea de Dret Processal assessora als clients del despatx en tots aquells incidents que transcendeixen a nivell de conflicte legal, nacional o internacional, o bé mitjançant una resolució amistosa del mateix, o bé contenciosa davant els Tribunals de Justícia corresponents. Igualment es dóna assessorament legal en conflictes derivats de relacions entre societats o bé o intra societàries, i en aquells en els que s’exigeixin responsabilitats.

CONTRACTACIÓ MERCANTIL I CIVIL:

Dintre de la contractació mercantil/civil destaquem l’especial rellevància del nostre assessorament als clients, davant una situació de conflicte, sobre la validesa, interpretació i execució del contracte, o de rescissió o resolució del mateix, així com, quan correspongui, sobre controvèrsies relatives a aspectes legals subjectes a condicions generals de la contractació i/o al dret de consum (consumidors i usuaris).

Pel que fa al contingut del contracte, destaquen els conflictes en matèria de contractació comercial, especialment aquells que tenen el seu origen, entre d’altres, en els Contractes d’Agència, Distribució o Concessió, Franquícia i Intermediació, així com en els Acords de Transferència de Know-How i/o Tecnologies, i en els Contractes de Compravenda de Béns, Actius i/o de Prestació de Serveis, incloent en aquest últim els subjectes a regulació específica en matèria de Transports.

En l’àmbit del Dret Immobiliari, intervenim en procediments judicials i de negociacions en controvèrsies derivades d’Arrendaments Rústics i Urbans, de la Propietat Horitzontal i de la normativa d’Ordenació de l’Edificació, així com derivades de conflictes de Propietat, Possessió, Transmissió i Administració de Béns Immobles.

Assessorem als nostres clients en la defensa dels interessos derivats de Contractes o Acords quin objecte sigui el Finançament d’un bé o servei, i en relació a les Garanties, Reals i/o Personals, que haguessin estat o poguessin atorgar-se.

Finalment, i donada l’evolució dels mercats i dels instruments o canals emprats per la contractació, l’Àrea de Dret Processal intervé i assessora en conflictes legals en matèria de Noves Tecnologies, Societat de la Informació i Contractació Electrònica.

CONFLICTES SOCIETARIS

En col·laboració amb l’Àrea de Dret Mercantil d’Angles & Buxeda, es confeccionen les estratègies que han de seguir els nostres clients en aquells conflictes legals de caràcter societari, amb independència de que el nostre client sigui el soci, accionista, administrador o conseller d’una Societat Mercantil o Civil, (incloses la Joint Venure, Agrupació, Associació, etc.)  o persona amb interessos en qualsevol d’elles.

En relació als òrgans societaris,  es duen a terme, entre altres, les següents accions o actuacions: Impugnació de Convocatòries i/o Acords dels òrgans societaris: Junta General de socis/accionistes i Consell d’Administració.

En l’àmbit dels conflictes societaris s’intervé, també, en la Reclamació per Incompliment de Pactes Parasocials (pactes entre socis, accionistes, associats, etc.), així como en aquelles controvèrsies entre persones que han signat o que estiguin vinculades per un Protocol Familiar.

 ACCIONS DE RESPONSABILITAT:

Els conflictes legals poden derivar en una reclamació de Responsabilitats per Danys i Perjudicis i, en aquest context, defenem els interessos del nostre client, demandat o demandant, en els procediments d’Acció de Responsabilitat: Contractual  Extracontractual; por Productes; Contra Administradors, Consellers, Directius, Executius, Apoderats, etc. de la societat; y Professional.

 

Contacte

Avinguda Diagonal, 534
08006 Barcelona
(+34) 934 146 204

Segueix-nos a